Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi Langholt Skole

Jævnfør skolens værdigrundlag, så er vores praksis udgangspunktet for de forandringer, vi ønsker at skabe, videreudvikle og forankre. Vi vægter respekt, læringslyst og fællesskaber højt, både når vi ser på skolen som et lærested, et værested og en arbejdsplads. 

Langholt Skoles vision

På Langholt Skole har vi gennem hele børnenes skolegang fokus på tilegnelsen og videreudvikling af deres alsidige kompetencer, så børnene ved udgangen af 6. klasse har et godt personligt udgangspunkt for deres fremtidige liv og udvikling. Det er værdifuldt for os, at børnene bevarer deres læringslyst, udviser respekt for hinanden og oplever sig som en del af de mange fællesskaber, som skolen har at byde på.

Overordnede mål for Langholt Skole

 • Langholt Skole skal være et trygt og indbydende lære-, være- og arbejdssted

 • Alle der færdes på Langholt Skole skal vide, samt acceptere, hvordan vi behandler hinanden samt skolens inventar. 

 • Alle skal møde anerkendelse og klare forventninger til deres deltagelse i fællesskabet.

Mobning skal ses i sammenhæng med hele skolens trivselstiltag, Mange forebyggende mobbetiltag hænger nøje sammen med tiltag, der fremmer hele skolens trivsel. Der skal derfor arbejdes på mange fronter: individ, grupper, klasser, årgange, faser, forældre og hele skolen for at sikre, at vi har en skole, hvor alle trives og ingen mobbes.

Hvad vil vi med vores anti-mobbestrategi ?

Skolens opgave er at skabe vilkår for et læringsmiljø, hvor alle elever får tilpas faglige, sociale og personlige udfordringer. For at opfylde denne opgave, er det en forudsætning, at alle elever er i et trygt skolemiljø.

I håndteringen og forebyggelsen af mobning ligger et fælles ansvar skole, forældre og elev og derfor vægter vi dialog og det tætte samarbejde højt.

I dagligdagen forebygger vi mobning ved at:

 • Lære børnene at behandle hinanden med gensidig respekt

 • Vold, trusler og dårlig omgangstone ikke accepteres

 • Vi har venskabsklasser børnehaveklassen og 5. klasse

 • Trivsel på skoleskemaet -  fokus på de sociale kompetencer (UUV)

 • Undervisning i netetik, den gode tone på de sociale medier - “Dit liv på nettet”

 • Gennemføre den årlige nationale trivselsmåling, drøfte resultaterne på den efterfølgende trivselskonference og på baggrund af denne fastsætte nye trivselsmål for den enkelte klasse

 • Afholde den årlige trivselsdag

 • Stjernevejen  - undervisningsmateriale med fokus på at understøtte og udvikle børnenes sociale, faglige og personlige kompetencer

 • Den gode klasse - der understøtter skole-/hjemsamarbejdet

Anti-Mobbehandleplan 

Ved kendskab til/oplevelse af mobning: 

 • Gå til rette vedkommende – læreren, pædagogen, skolelederen

 • Teamet afdækker omfang og kontekst

 • Nærmeste leder orienteres, hvis der er tale om mobning 

 • Trivselsmedarbejder/inklusionsvejleder inddrages i det omfang, der findes nødvendigt 

 • Forældre inddrages altid

 • Der udarbejdes en ”Anti-mobbehandleplan” i klasseteamet på et af de ugentlige stamteammøder. Alle relevante parter inddrages i arbejdet med dette. I forbindelse med dette kan der evt. indkaldes til ekstra forældremøde. Der kan også indkaldes til møde med de direkte involverede parter, så aftaler kan indgås

 • I akutte tilfælde, hvor det ovenstående ikke er tilstrækkeligt inddrages ledelse og evt. professionelle fra PPR. 

 • Alle parter er forpligtet på at samarbejde om afskaffelse af mobning. 

Forankring i skolens hverdag

 • Løbende fokus på klassens trivsel, opfølgning af nuværende trivselsmål samt formulering af nye, som matcher den aktuelle situation i klassen. 

 • Ugentlig trivselsundervisning  i klasserne.

 • Klassens trivsel er et fast punkt på stamteammøde.

 • Samarbejde både fagligt og socialt på tværs af klasserne.

 • 2.-4.-6. klasse undervises i forløb om netetik.

 • Net-etik er et fast punkt på forældremødet i 4. klasse.

 • Elevrådet har fokus på kammeraternes trivsel.

 • På Langholt Skole vægter vi den tætte dialog mellem skole og hjem højt. Vi afholder forældremøder og 2 årlige skolehjem-samtaler og der udover opfordres forældrerådet i de enkelte klasser til at afholde ”Den gode klasse”, som understøtter måden forældrene taler til hinanden, måden de mødes omkring skolen samt måden de er sammen på – omkring deres fælles børn.

Digital mobning

Mobning på de sociale medier er et stigende problem blandt børn i Danmark. Et barn, der bliver mobbet på nettet, har aldrig fri. Mobningen er ikke kun begrænset til skolegården, men foregår døgnet rundt. Det er lettere at mobbe, når man ikke står ansigt til ansigt, og afsenderen kan være anonym. Sproget kan virke meget hårdere, når kropssproget mangler, og det er nemt at misforstå hinanden. Beskeder og billeder kan blive delt og set af rigtig mange, og konflikterne eskalerer hurtigere på nettet. Derfor har børnene ofte brug for hjælp til at løse dem.

Hvad forstår vi ved digital mobning? 

Digital mobning forstås som krænkende, nedværdigende og ekskluderende handlinger, som børn og unge udsættes for. For eksempel via sms eller på de sociale medier. 

Hvordan kan vi sammen forebygge digital mobning? 

I hjemmet

Når vi skal forsøge at undgå digital mobning har forældrene en væsentlig rolle – ligesom samarbejdet mellem skole og hjem og forebyggende forløb i undervisningen også er vigtige. Vi har en forventning om, at I forældre også imødegår de problematikker, den digitale teknologi har medført og hjemme interesserer jer for jeres barns færden og aktivitet på nettet. 

Barnets liv på nettet er en stor og betydningsfuld del af hans/hendes virkelighed og skal tages lige så alvorligt som oplevelser og erfaringer fra den fysiske verden. 

Det er derfor vigtigt, at I derhjemme taler forebyggende med jeres barn om, hvilken slags opførsel, der er i orden på nettet og hvilken, der ikke er. 

Når I involverer jer i jeres barns internetvaner, kan I hjælpe barnet og gøre dets færden på nettet mere sikker. 

På disse sites er der god information at orientere sig i: 

https://redbarnet.dk/skole/sikkerchat/

https://bornsvilkar.dk/fokus/mobning/digitalt/gode-rad-mod-digital-mobning

I skolen

I det daglige og øvrige arbejde med trivsel, har vi for øje at give eleverne kompetencer til at færdes sikkert på nettet, og til at skelne mellem, hvad der er i orden, og hvad der ikke er i orden i den digitale kommunikation. 

På det konkrete plan har vi udvalgt undervisningsforløb på 2.-4.-6. klassetrin, som arbejder målrettet med at forebygge digital mobning. Som skole tager vi udgangspunkt i det fælles undervisningsmateriale for Aalborg Kommune - “Dit liv på nettet”. Desuden følger vi naturligvis vores antimobbestrategi – også når det handler om konflikter i den digitale verden, og vi henter gerne hjælp og vejledning fra SSP, hvis konflikten rækker ud over skolens rammer, eller når vi oplever et behov for særligt tilrettelagt forebyggende forløb. 

Hvad kan I gøre som forældre i tilfælde af digital mobning?

 • Tal først og fremmest med barnet om, hvad der er sket. Få barnet til at vise dig sms'en/opslaget og tag om muligt et screenshot. 

 • Tag kontakt til mobberens/mobbernes forældre, hvis det drejer sig om nogle, I kender. 

 • Tag kontakt til skolen, hvis den digitale mobning er foregået i skoletiden, er foregået mellem to/flere klassekammerater, eller hvis I har brug for vejledning (klasselærer, trivselsvejleder, ledelse). 

 • Er dit barn postet på et uønsket billede, findes der hjælp på sitet https://redbarnet.dk/sletdet/

Hvis den digitale mobning er foregået eller opdages på skolen, følger vi den handleplan der er for håndtering af mobning generelt.

 

Skolens kontakter 

Trivsel & SSP: 

Ann Larsen; aal-skole@aalborg.dk

Inklusionsvejleder: 

Rikke Juhl Larsen; rjl-skole@aalborg.dk 

Elevråd: 

Trine Olsen; trin9790@langsko.dk

Skolens kontor: 

Tlf: 99 82 41 41